ОРОН НУТАГ ДАХЬ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБА, ХЭСЭГ

%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b3%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d0%bd%d1%8d%d1%80%d1%81-%d0%b1%d2%af%d1%82%d1%8d%d0%bd