Home » ШШГЕГ-ын даргын тушаал

ШШГЕГ-ын даргын тушаал

  1. Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам /ШШГЕГ-ын дарга, Гэр бүл, хүүхэд, залчуудын хөгжлийн газрын даргын хамтарсан 2017.08.31 А/170 А/0138/
  2. Зан үйлээ засах сургалтад хамрагдах албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүний зан үйлд нөлөөлөх сургалт явуулах журам /ШШГЕГ-ын даргын 2017.08.31 А/169/
  3. Хоригдол, зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгүүлсэн ялтанд шагналын хоног олгох, хоригдлыг ял эдлүүлэх хорих ангийн дэглэм, зэрэглэлийг өөрчлөх болон хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох тухай санал гаргах чиг үүрэг бүхий зөвлөлийн дүрэм Арга зүйн зөвлөлийн ажиллах журам /ШШГЕГ-ын даргын 2017.08.30 А/165/
  4. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн ялтныг ажиллуулах байгууллагын жагсаалт /ШШГЕГ-ын даргын 2017.08.31 А/168/
  5. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн хувийн дугаар бүхий тэмдэг хэрэглэх журам ШШГЕГ-ын даргын /2017.09.12 А/181/
  6. Албадлагын арга хэмжээнд ашиглагдах маягт /ШШГЕГ-ын даргын 2017.07.05 А/137/
  7. Хорихоос өөр төрлийн ялын маягт /ШШГЕГ-ын даргын 2017.07.05 А/138/