Home » ШШГЕГ-ын даргын тушаал

ШШГЕГ-ын даргын тушаал

 1. Хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх журам /ШШГЕГ-ын дарга, Гэр бүл, хүүхэд, залчуудын хөгжлийн газрын даргын хамтарсан 2017.08.31 А/170 А/0138/
 2. Зан үйлээ засах сургалтад хамрагдах албадлагын арга хэмжээ авагдсан хүний зан үйлд нөлөөлөх сургалт явуулах журам /ШШГЕГ-ын даргын 2017.08.31 А/169/
 3. Хоригдол, зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгүүлсэн ялтанд шагналын хоног олгох, хоригдлыг ял эдлүүлэх хорих ангийн дэглэм, зэрэглэлийг өөрчлөх болон хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоох тухай санал гаргах чиг үүрэг бүхий зөвлөлийн дүрэм Арга зүйн зөвлөлийн ажиллах журам /ШШГЕГ-ын даргын 2017.08.30 А/165/
 4. Нийтэд тустай ажил хийлгэх ялаар шийтгүүлсэн ялтныг ажиллуулах байгууллагын жагсаалт /ШШГЕГ-ын даргын 2017.08.31 А/168/
 5. Шийдвэр гүйцэтгэгчийн хувийн дугаар бүхий тэмдэг хэрэглэх журам ШШГЕГ-ын даргын /2017.09.12 А/181/
 6. Албадлагын арга хэмжээнд ашиглагдах маягт /ШШГЕГ-ын даргын 2017.07.05 А/137/
 7. Хорихоос өөр төрлийн ялын маягт /ШШГЕГ-ын даргын 2017.07.05 А/138/
 8. Гэмт хэрэг, зөрчилгүй бүтээн байгуулагч хамт олон шалгаруулах журам
 9. Иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хяналт тавих журам
 10. Нэг цонхны үйлчилгээний үйл ажиллагааны журам
 11. Оны тэргүүний ажилтан шалгаруулах журам
 12. Тэргүүний хүмүүжигчийн урамшуулал тогтоох журам
 13. Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны нийгмийн ажилтны ажлын заавар
 14. Хорих анги, шийдвэр гүйцэтгэх албаны сэтгэл зүйчийн ажлын заавар
 15. Хяналт шалгалт, дотоод аудит, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны журам
 16. Шийдвэр гүйцэтгэгчид мэргэшлийн зэрэг олгох, ур чадварын нэмэгдэл олгох журам
 17. Шийдвэр гүйцэтгэлийн хувийн хэргийн дугаар олгох журам
 18. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам
 19. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цахим хуудас ажиллуулах, цахим шуудан ашиглах журам
 20. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын “Үйл ажиллагааны нээлттэй бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд баримтлах журам
 21. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтанд шагнал, урамшуулал олгох журам
 22. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцас, албаны үнэмлэхийг хураан авах, тооцоо хийх журам
 23. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны ёс зүйн дүрэм
 24. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын орон сууцны асуудлыг шийдвэрлэхэд баримтлах журам
 25. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулах журам
 26. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албаны шалгалт явуулах журам
 27. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын офицер, ахлагч нарт цэргийн цол олгох журам
 28. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйлчилгээний стандарт
 29. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам
 30. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн заавар
 31. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын автомашин болон зогсоол ашиглалтад хяналт тавих журам
 32. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албан хаагчдын ажлын цагийг бүртгэх журам
 33. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын баримт бичгийн эргэлт, түүнд тавих дотоодын хяналтыг зохион байгуулах журам
 34. ШШГБ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх журмыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх журам
 35. Ялтан гэрээгээр ажиллуулахад мөрдөх заавар
 36. Ялтны хөдөлмөрийн норм, хөлсний үнэлгээг тогтоох журам
 37. Ялтныг клиникийн эмнэлэг, төрөлжсөн мэргэжлийн төв, орон нутгийн нэгдсэн эмнэлэгт шилжүүлж эмчлэх журам
 38. Ялтныг хорих ангид хуваарилах, хорих анги хооронд шилжүүлэхэд мөрдөх заавар
 39. Дотоод удирдлагын системийг ашиглах заавар
 40. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчид ажлын үнэмлэх олгох,ашиглах журам
 41. Төрийн үйлчилгээний албан тушаал эрхэлж бүй алба хаагчидтай байгуулах “Хөдөлмөрийн гэрээний загвар”
 42. ШШГБ-ын архивын аждын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн заавар
 43. Тусгай ажиллагааны төвийн алба хаагчдад мэргэшлийн зэрэг олгох журам
 44. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын видео хурлын төхөөрөмж ашиглах журам

3364total visits,5visits today