Хууль зүйн сайдын тушаал

  1. Албадан эмчлэх эмнэлгийн харуул хамгаалалтын журам Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2019.08.01-ний өдрийн А/155 дугаар тушаал
  2. Хүнд өвчтэй хоригдолд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, ялаас чөлөөлөх өвчний жагсаалт Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал 2019.07.26 152 дугаар тушаал
  3. Хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын ерөнхий прокурорын хамтарсан 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А-234/А/103 дугаар тушаал/
  4. Галт зэвсэг, тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйлийг хураан авч хадгалах, устгах, шилжүүлэх журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын ерөнхий прокурорын хамтарсан 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А-233/А/100 дугаар тушаал/
  5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын ерөнхий прокурорын хамтарсан 2017 оны 10 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/260/А/112 дугаар тушаал/
  6. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх тухай шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх, түүнд хяналт тавих журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2017 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/240/А/369 дүгээр тушаал/
  7. Албадан ажил хийлгэх ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг гүйцэтгэхэд хяналт тавих журам
  8. Жишиг норматив тогтоох тухай