Home » Хууль зүйн сайдын тушаал

Хууль зүйн сайдын тушаал

 1. Хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулсан шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагаанд хяналт тавих, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын ерөнхий прокурорын хамтарсан 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А-234/А/103 дугаар тушаал/
 2. Галт зэвсэг, тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн чанартай зүйлийг хураан авч хадгалах, устгах, шилжүүлэх журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын ерөнхий прокурорын хамтарсан 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А-233/А/100 дугаар тушаал/
 3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Улсын ерөнхий прокурорын хамтарсан 2017 оны 10 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/260/А/112 дугаар тушаал/
 4. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх тухай шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх, түүнд хяналт тавих журам /Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан 2017 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/240/А/369 дүгээр тушаал/
 5. Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгч, түүний эд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг төлбөртэй авах журам, Эрэн сурвалжлах ажиллагаа явуулах заавар, аргачлал /ХЗДХ-ын сайдын 2017.09.01 А/218/
 6. Албадан ажил хийлгэх ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг гүйцэтгэхэд хяналт тавих журам
 7. Хорих байрны дотоод журам
 8. Гадаадын их дээд сургуульд суралцагчдыг сонгон шалгаруулах журам
 9. Жишиг норматив тогтоох тухай
 10. Өртэй_этгээдийн_бүртгэл_хөтлөх_журам
 11. Сахилгын байр тусгаарлах тасалгааны нөхцөл журам
 12. Тодорхой_албан_тушаал_эрхлэх_үйл_ажиллагаа_явуулах_эрхийг_хасах_ял_эдлүүлэх_ажиллагаанд_хяналт_тавих_журам
 13. Үнэ_хямдруулан_борлуулан_худалдах_журам
 14. Хорих ангийн дотоод журам батлагдсанаар
 15. Хорих_ял_нь_шүүхийн_шийтгэх_тогтоолоор_хойшлогдсон_ялтанд_хяналт_тавих_журам
 16. Хууль_зүйн_салбарын_шагналын_журам
 17. Цагдан_хоригдсон_этгээдэд_эмнэлгийн_тусламж_үйлчилгээ_үзүүлэх_журам
 18. Шийдвэр_гүйцэтгэгчид_урамшуулал_олгох_журам
 19. Шийдвэр_гүйцэтгэгчийг_сонгон_шалгаруулах_журам
 20. Шийдвэр_гүйцэтгэлийн_үйл ажиллагаанд_хөтлөгдөх_данс_тайлан_тэнцлийн_тухай_журам
 21. Шийдвэр_гүйцэтгэх_үйл_ажиллагааны_зардлыг_тодорхойлох_журам
 22. Шүүхийн_шийдвэр_гүйцэтгэх_байгууллагын_ажилтан_тусгай_хэрэгсэл_галт_зэвсэг_хэрэглэх_журам
 23. Шүүхийн_шийдвэр_гүйцэтгэх_байгууллагын_ажилтны_сахилгын_дүрэм
 24. Шүүхээр_ял_шийтгэгдсэн_хүмүүсийн_тоо_бүртгэлийг_хөтлөх_лавлагаа_олгох_заавар
 25. Ялаас_чөлөөлөх_өвчний_жагсаалт_хүнд_өвчтэй_ялтанд_эмнэлгийн_бусад_байгууллагын_туслалцаа_үзүүлэх_журам

3117total visits,5visits today