Архивын лавлагаа

Архив нь байгууллага, иргэлийн хүсэлтийн дагуу мэдээллийг архивын лавлагаа, архивын хуулбар болон архивын хэсэгчилсэн хуулбар хэлбэрээр олгоно. Архивын лавлагаа, архивын хуулбар болон хэсэгчилсэн хуулбарыг өргөдөл гаргагчид байгууллагын буюу зохион байгууллалтын нэгжийн даргын гарын үсэг бүхий албан бичгийн хамт шуудангаар явуулах буюу өргөдөл гаргагчийн иргэний үнэмлэх эсхүл өөрийг гэрчлэх бусад баримт бичгийг үндэслэн олгоно.

Бүрдүүлэх материал:

Өргөдөл /Өргөдөл нь агуулга, овог нэр, хаяг,харилцах утас, гарын үсэг, он, сар, өдөр зэргийг тодорхой тусгасан байна/

Хаяг:

Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх Ерөнхий газар

Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу 13/1

Хуульчдын гудамж

Улаанбаатар – 210646

Төрөлжсөн архив 302 тоот

Утас: 70109963