Home » Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл » “Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 6 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 23 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

“Захиргааны хэм хэмжээний актын эмхэтгэл” 2021 оны 6 дэх дугаарт улсын нэгдсэн санд шинээр бүртгэсэн 23 эрх зүйн акт нийтлэгдлээ

МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙДорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 02/17 дугаар тогтоол. “Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5004 дүгээрт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙСүхбаатар  аймгийн Халзан сумын  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 14-ны өдрийн А/03 дугаар тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг нэгдүгээр хавсралт, малчин өрхийн  малын тоо толгойн албан татварыг /0/ тэг төгрөгөөр ногдох малын тоо толгойг хоёрдугаар хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5005 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ Дорнод аймгийн Халхгол сумын 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн  А/08 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5006 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙСүхбаатар аймгийн Халзан сумын  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоол. Үндэсний статистикийн газраас тодорхойлсоноор амьжиргаа дэмжих зорилгоор малчны өмчилж байгаа малын тоо толгойнд ногдох албан татварын хэмжээг хоёрдугаар хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5007 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙСүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5008 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙДорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 02/08 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5009 дүгээрт бүртгэсэн.СУМЫН ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТЛАХ ТУХАЙДорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ний өдрийн 02/09 дүгээр тогтоол. Сумын энгийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5010 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙДорнод аймгийн Булган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5011 дүгээрт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙБаянхонгор аймгийн Баацагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2/16 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5012 дугаарт бүртгэсэн.ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ БАТЛАХ ТУХАЙБайгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн А/677 дугаар тушаал. Нэн ховор, ховор, зарим элбэг ургамлын экологи эдийн засгийн үнэлгээг хавсралтаар. Энэ тушаалыг улсын нэгдсэн сангийн 5013 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙХэнтий аймгийн Батширээт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөх малын тоо, толгойд ногдох албан татварын хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5014 дүгээрт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙХэнтий аймгийн Дадал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5015 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙХэнтий аймгийн Норовлин сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт дагаж мөрдөх малын тоо толгойд ногдох албан татварын хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар, өрхөд ногдох татвараас чөлөөлөгдөх малын тоо толгойг хоёрдугаар хавсралт. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5016 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД НОГДОХ АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙХэнтий аймгийн Баянхутаг сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт дагаж мөрдөх малын тоо толгойд ногдох албан татварын хэмжээг хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5017 дугаарт бүртгэсэн.ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙСангийн сайдын 2021 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 4 дүгээр тушаал. Засгийн газрын гадаад зээлийн хөрөнгийг ашиглах, эдгээр хөрөнгөөр санхүүжих төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах, санхүүжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх журмыг хавсралтаар. Энэ тушаалыг улсын нэгдсэн сангийн 5018 дугаарт бүртгэсэн.ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ Архангай аймгийн Өгийнуур сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 05 дугаар тогтоол. Малчны амьжиргааг дэмжих зорилгоор малчин өрх бүрийн өмчилж байгаа малын тоо толгойд “0” төгрөгөөр ногдуулах малын тооr хоёрдугаар хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5019 дүгээрт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫНТөв аймгийн Баянцогт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 6 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5020 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙД НОГДУУЛАХ АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙЗавхан аймгийн Дөрвөлжин сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 15 дугаар тогтоол. Сумын нутаг дэвсгэрт байгаа малчин, мал бүхий этгээдээс авах албан татварын хувь хэмжээг хавсраар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5021 дүгээрт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙЗавхан аймгийн Түдэвтэй сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 03 дугаар тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5022 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙДорноговь аймгийн Сайхандулаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2/14 дүгээр тогтоол. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5023 дугаарт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙСүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг нэгдүгээр хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5024 дүгээрт бүртгэсэн.МАЛЫН ТОО ТОЛГОЙН АЛБАН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙСүхбаатар аймгийн Баяндэлгэр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/17 дүгээр тогтоол. Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг нэгдүгээр, хавсралтаар. Энэ тогтоолыг улсын нэгдсэн сангийн 5025 дугаарт бүртгэсэн.ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙТатварын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/9 дүгээр тушаал. “Малын тоо толгойн албан татвар ногдуулах, төлөх, тайлагнах журам”-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, “Малын тоо толгойн албан татварын тайлангийн маягт ТТ-31”-ыг 2 дугаар хавсралтаар, “Малын тоо толгойн албан татварын тайлангийн маягт”-ыг 3 дугаар хавсралтаар “Малын тоо толгойн албан татварын тайлангийн залруулах хүсэлт”-ийг 4 дүгээр хавсралтаар, нөхөх зааврыг 5 дугаар хавсралтаар. Энэ тушаалыг улсын нэгдсэн сангийн 5026 дугаарт бүртгэсэн.

Total Page Visits: 77 - Today Page Visits: 2