Home » Бодит биелэлтийн мэдээ » ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Торгох ялын бодит биелэлт гүйцэтгэх хуудас 84.8 хувь, мөнгөн дүн 60.1 хувьтай.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бодит биелэлт гүйцэтгэх хуудас 0.1 хувиар, мөнгөн дүн 16.8 хувиар буурсан, сүүлийн 3 жилийн дундажтай харьцуулахад 6.2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

 

Эд хөрөнгө хураах ялын бодит биелэлт гүйцэтгэх хуудас 79,6 хувь, мөнгөн дүн 88.1 хувьтай.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад гүйцэтгэх хуудас 13.4 хувь, мөнгөн дүн 72.9 хувь, сүүлийн 3 жилийн дундажтай харьцуулахад 26.6 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.

 

Албадан ажил хийх ялаар шийтгүүлсэн 220 ялтны 55578 цагийн ялыг эдлүүлэхээс 171 ялтны 34283 цагийн ялыг дуусгавар болгож, 44 ялтны 12648 цагийн ялыг хэсэгчлэн эдлүүлж, 49 ялтны 8647 цагийн үлдэгдэлтэй.

 

Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ялаар шийтгүүлсэн 703 ялтны 354998 хоногийн ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавин ажилласнаар 93 ялтны 5873 хоногийн ялыг дуусгавар болгон, 603 ялтны 104513 хоногийн ялыг хэсэгчлэн биелүүлж, 610 ялтны 244612 хоногийн үлдэгдэлтэй байна.