Category: Бодит биелэлтийн мэдээ

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

  Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 5669 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 3414 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2018 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 2255 ялтанд…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2018 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 2363 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 205 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2018 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн байдлаар 2158 ялтанд холбогдох…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Торгох ялаар шийтгүүлсэн 1290 ялтанд холбогдох 1513.0 сая төгрөгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж, 941 ялтанд холбогдох 908.2 сая төгрөгийг бүрэн биелүүлж, 349 ялтны 604.9 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2017 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Торгох ялын бодит биелэлт гүйцэтгэх хуудас 84.8 хувь, мөнгөн дүн 60.1 хувьтай. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бодит биелэлт гүйцэтгэх хуудас 0.1 хувиар, мөнгөн дүн 16.8 хувиар буурсан, сүүлийн 3…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Торгох ялаар шийтгүүлсэн 90 ялтанд холбогдох 398.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулснаас 67 ялтанд холбогдох 135.7 сая төгрөгийг дуусгавар болгон, 16 ялтны 49.3 сая төгрөгийг хэсэгчлэн…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2017 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 2017.3.22                                                                                                                                          Улаанбаатар хот Торгох ялаар шийтгүүлсэн 74 ялтанд холбогдох 325.7 сая төгрөгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 2017.02.23                                                                                                                                             Улаанбаатар хот Торгох ялаар шийтгүүлсэн 52 ялтанд холбогдох 273.8 сая төгрөгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

2017.01.25                                                                                                                                                                  Улаанбаатар хот Торгох ялаар шийтгүүлсэн 33 ялтанд холбогдох 203.3 сая төгрөгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж, 14 ялтанд холбогдох 33.5 сая төгрөгийг бүрэн биелүүлж, 19 ялтны 169.7…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2016 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Торгох ялаар шийтгүүлсэн 141 ялтанд холбогдох 500.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж, 124 ялтанд холбогдох 297.1 сая төгрөгийг бүрэн биелүүлж, 17 ялтны 203.1 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛЫН 2016 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Торгох ялаар шийтгүүлсэн 124 ялтанд холбогдох 367.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэх баримт бичигт шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж, 111 ялтанд холбогдох 256.6 сая төгрөгийг бүрэн биелүүлж, 13 ялтны 111.0 сая төгрөгийн үлдэгдэлтэй…