Category: Бодит биелэлтийн мэдээ

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН 2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 10613 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 7876 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2019 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2737 ялтны үлдэгдэлтэй…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР УЛИРЛЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 9653 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 6880 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2019 оны 03 дугаар улирлын байдлаар 2773 ялтны үлдэгдэлтэй байна. Эдгээрийг…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 9139 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 6296 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2019 оны 08 дугаар сарын байдлаар 2843 ялтны үлдэгдэлтэй байна. Эдгээрийг…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН 2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

2019 оны 07 дугаар сарын байдлаар хорихоос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн 8280, албадлагын арга хэмжээ авагдсан 5614, нийт 13894 ялтан, этгээдэд хяналт тавьж ажилласан. Үүнд: 1. Хорихоос өөр төрлийн ялаар…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДИЙН 2019 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 7417 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 4667 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2019 оны хагас жилийн байдлаар 2750 ялтны үлдэгдэлтэй байна. Ял тус…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДИЙН 2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 6703 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 3994 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2019 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2709 ялтны үлдэгдэлтэй…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДИЙН 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 6164 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 3423 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2019 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2741 ялтанд холбогдох…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДИЙН 2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 5186 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 2524 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2019 оны 03 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар 2662 ялтанд холбогдох…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЭТГЭЭДИЙН 2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 4507 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 1854 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2019 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2653 ялтанд холбогдох…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 2018 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН БОДИТ БИЕЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 9652 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 7371 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар 2281 ялтанд холбогдох…