Category: Бодит биелэлтийн мэдээ

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 9953 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 205 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 9748 ялтнаас 6363 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2020 оны 8…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 7960 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 154 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 7806 ялтнаас 4576 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2020 оны хагас…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 7211 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 3971 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2020 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 3240 ялтны үлдэгдэлтэй…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

2020.4.20                                                                                                            Улаанбаатар хот                                                        Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 6209 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 3075 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2020 оны 4 дүгээр сарын байдлаар…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 5317 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 2285 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2020 оны 3 дугаар сарын байдлаар 3032 ялтны үлдэгдэлтэй байна. Өмнөх…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН 2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 4621 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 1611 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2020 оны 02 дугаар сарын байдлаар 3010 ялтны үлдэгдэлтэй байна. Ял…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН 2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 3643 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 833 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2020 оны 01 дүгээр сарын байдлаар 2810 ялтны үлдэгдэлтэй байна. Ял…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 11840 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 9253 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 2587 ялтны үлдэгдэлтэй байна. Ял тус…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 11301 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаар 8625 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2019 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар 2676 ялтны үлдэгдэлтэй…