Category: Бодит биелэлтийн мэдээ

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЯЛТАН, ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ 10 САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 12209 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 446 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 11763 ялтнаас 8134 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2021 оны 10…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЯЛТАН, ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 8217 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 316 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 7901 ялтнаас 4311 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2021 оны хагас…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЯЛТАН, ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 7568 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 300 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 7268 ялтнаас 3733 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2021 оны 5…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЯЛТАН, ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 6664 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 258 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 6406 ялтнаас 2959 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2021 оны 4…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН ЯЛТАН, ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 5998 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 203 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 5795 ялтнаас 2311 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2021 оны 3…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЛБАНЫ ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 5160 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 163 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 4997 ялтнаас 1559 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2021 оны 02…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 4327 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 118 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 4209 ялтнаас 832 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2021 оны 01…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 12444 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 286 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 12158 ялтнаас 9192 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2020 оны жилийн…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 12334 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 272 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 12062 ялтнаас 8964 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2020 оны 11…

ХОРИХООС ӨӨР ТӨРЛИЙН ЯЛААР ШИЙТГҮҮЛСЭН, ТЭНССЭН, АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАГДСАН, ТОГТООЛЫН БИЕЛЭЛТИЙГ ХОЙШЛУУЛСАН ЭТГЭЭДҮҮДИЙН БОЛОН ЗӨРЧЛИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЖИЛЛАГААНЫ 2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ

Хорихоос өөр төрлийн ялаар шийтгүүлсэн нийт 11660 ялтны ял эдлэлтийн байдалд хяналт тавьж ажилласнаас 252 ялтан хасагдаж, нийт гүйцэтгэвэл зохих 11408 ялтнаас 8214 ялтны ялыг бүрэн биелүүлж, 2020 оны 10…